Algemene voorwaarden

Onderstaande deelname- en annulatievoorwaarden gelden voor de MannenWeekends, dag- of meerdaagse activiteiten voor mannen georganiseerd onder de vlag van MannenWerk (niet van toepassing voor lezingen of activiteiten voor een ruimer publiek, of voor activiteiten georganiseerd door of in samenwerking met een andere partner waarvoor specifieke voorwaarden gelden).

Voorwaarden om deel te nemen

 • Man zijn (behalve voor M/V activiteiten) en minstens 18 jaar zijn op het moment van aanvang activiteit. Aan sommige activiteiten kunnen jongeren deelnemen maar dit steeds onder begeleiding van de vader of een mentor die dan de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de minderjarige(n).
 • In normale gezondheid verkeren om aan de activiteiten te kunnen deelnemen. Er worden geen competitieve prestaties verwacht van de deelnemers, we vermijden zelfs elke vorm van competitiviteit. Iedere deelnemer is verantwoordelijk om binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden te blijven.
 • Over normale geestelijke capaciteiten beschikken. Dit betekent vrij zijn van acute psychische of vergelijkbare stoornissen, noch medicatie nemen voor psychische of andere aandoeningen, m.a.w. ‘normaal’ kunnen functioneren binnen het kader van de activiteit waaraan men deelneemt.
 • De juiste voorbereiding en uitrusting voorzien die een specifieke activiteit vergen. Bijvoorbeeld deelname aan een meerdaagse tocht vereist de mogelijkheid 25 km per dag te kunnen stappen, goed schoeisel te hebben, rugzak e.d.
 • Het deelnamebedrag betaald hebben vóór aanvang van de activiteit.

Afstand van verhaal

Met de inschrijving en deelname aan een MannenWerk activiteit bevestigen deelnemers afstand van verhaal te doen ten aanzien van organisatoren, begeleiders en mededeelnemers.

Foto – Film

Deelnemers zijn vrij om tijdens activiteiten foto’s te nemen (behalve bij de meer besloten en discrete deel- en procesrondes). Soms gebeurt dit ook op vraag van de organisator/begeleider door een professional, wat we vooraf aankondigen. Omtrent toestemming tot gebruik van foto’s of film zie afzonderlijke pagina.

Deelnameprijs

Afhankelijk van het type activiteit hanteren een aantal deelnameformules: gaande van een ‘vaste’ deelnameprijs, over “kost + donatie basis”, of volledig vrije bijdrage.

Als ‘vaste’ deelnameprijs hanteren we een correct en toegankelijk bedrag. Dit met het principe dat iedere deelnemer een gelijkwaardige inspanning levert voor deelname. Voor sommigen vergt de besteding van een klein bedrag immers een grotere inspanning dan voor anderen de besteding van een aanzienlijk bedrag. We maken daarom een onderscheid tussen particuliere en professionele deelname (met factuur), en bieden de mogelijkheid om als particulier een ‘eigen voorstel’  te doen.

 • Particuliere deelname:  bedrag inclusief BTW, betaling door overschrijving op het gegeven rekeningnummer van de organisator/begeleider.
  Vormt deze prijs een belemmering? Dan kan je een ‘eigen voorstel’ doen, bijvoorbeeld: gespreide betaling of verminderde deelnameprijs. We bekijken of je voorstel haalbaar en aanvaardbaar is (in functie van de werkelijke kostprijs en in combinatie met eventuele andere voorstellen). Een eigen voorstel doen, houdt een bewuste en actieve betrokkenheid in, het nemen van verantwoordelijkheid en het nakomen van het gemaakte engagement. Kwaliteiten van man-zijn die we willen aanmoedigen.
 • Professionele deelname (met factuur): bedrag exclusief BTW, betaling gebeurt na ontvangst van de factuur. Het factuurbedrag ligt hoger dan het bedrag bij particuliere deelname daar kosten op factuur door de deelnemer belastingvoordeel opleveren. (Facturen worden opgemaakt door de organisator/begeleider)
 • Vroegboekkorting is geldig voor een aantal activiteiten als aanmoediging om zich tijdig te engageren wat ook de organisatie vergemakkelijkt.

Voorwaarden tot afmelden

Afmelden kan op elk moment voorafgaand aan de activiteit met onderstaande voorwaarden:

 • Tot één maand voor de activiteit: wordt het voorschot ingehouden (of 100 euro voor activiteiten waarvoor geen voorschot werd vastgelegd).
 • Voor afmeldingen minder dan één maand voor de betreffende activiteit wordt het volledige bedrag ingehouden.
 • Bij het onderbreken van een begonnen activiteit wordt het resterende deel (in regel) eveneens niet terugbetaald.

Op specifiek verzoek kan de organisator/begeleider overwegen af te wijken en tegemoet te komen aan de vraag van deelnemers.